Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Η ιστοσελίδα διατηρείται ως αρχείο και δεν ενημερώνεται.

Οι τρεις περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, τις οποίες αφορά το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα που επιτρέπουν τη σύνθεση μιας ενιαίας στρατηγικής με κοινούς στόχους για το σύνολο της χωρικής ενότητας Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι τρεις περιφέρειες αντιμετωπίζουν σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα τα οποία συνθέτουν εν πολλοίς την εικόνα της αναπτυξιακής υστέρησης του Ελληνικού χώρου εκτός των μητροπολιτικών περιοχών.

Συνεπώς, στα πλαίσια της περιόδου 2007-2013, ο σχεδιασμός του ΠΕΠ αποσκοπεί:

  • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων
  • στη βελτίωση της προσπελασιμότητας
  • στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
  • στην αειφορική διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων
  • στην ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
  • στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας
  • στην αξιοποίηση του τουρισμού και του πολιτισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη
  • στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 1,8 δις €.

Ο παρόντας διαδικτυακός τόπος έχει ως στόχο την παροχή πληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με τις παραπάνω δράσεις, καθώς και τις διαδικασίες και την πρόοδο υλοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου.

Το σχετικό πληροφοριακό υλικό μπορεί να αναζητηθεί σε επιμέρους κατηγορίες όπως είναι οι προσκλήσεις – προκηρύξεις, τα νέα, οι πληροφορίες για δικαιούχους, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κλπ.

12/7/2011 - Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περισσότερα

1/3/2010 - Διημερίδα Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Κεντρικής Ελλάδας (27 - 28 Φεβρουαρίου 2010)

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε διημερίδα για την ενημέρωση του δημοσιογραφικού κόσμου της Κεντρικής Ελλάδας, σχετικά με την προετοιμασία, τους άξονες προτεραιότητας και τις στρατηγικές επιλογές ανάπτυξης της Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Περισσότερα

19/2/2010 - Ανακοίνωση της ΕΔΑ για Υποστήριξη από Νομικό Σύμβουλο

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της, γνωστοποιεί ότι πρόκειται να αναθέσει έργο Παροχής Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό καλεί κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται, να υποβάλλει πληροφοριακά στοιχεία (profile), βάσει των οποίων η Υπηρεσία θα προχωρήσει στις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 4/2002, μέχρι 5-3-2010 και ώρα 14.00 στα γραφεία της Ε.Δ.Α.Π.Θ. Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα, ...

Περισσότερα
Όλα τα νέα