ΕΔΑ Ηπείρου 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου συστάθηκε με την 9767/ΕΥΣ 1121/29.02.08  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 474/Β/18.03.08) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά  Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου
8ης Μεραρχίας 5-7
Τηλ: 2651 3 60500 Φαξ: 2651 3 60550
email: ipiros@mou.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02/07/2010