ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συστάθηκε με την 9771/ΕΥΣ 1125/ 29.02.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 470/Β/18.03.08) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά  Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Υψηλάντου 12
Τηλ: 22310 52861-2-3 Φαξ: 22310 52864
email: stereaellada@mou.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/10/2010