ΕΔΑ Θεσσαλίας 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας συστάθηκε με την 9768/ΕΥΣ 1122/29.02.08 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 448/Β/14-3-2008) και έχει ως αντικείμενο την διαχείριση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά  Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», οι οποίες βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες ανά Μονάδα:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Μονάδα Β: Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων
Μονάδα Γ: Επιτόπιων Επαληθεύσεων
Μονάδα Δ: Οργάνωσης – Υποστήριξης

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Σωκράτους 11
Τηλ: 2413 505100 Φαξ: 2410 287408 
email: thessalia@mou.gr

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02/07/2010