Εκ των προτέρων αξιολόγηση (Ex Ante) 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στόχος της εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγησης είναι  "να βελτιστοποιήσει την κατανομή των δημοσιονομικών πόρων στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και να βελτιώσει την ποιότητα προγραμματισμού" (Άρθρο 46 παράγραφος (2) του νέου Γενικού Κανονισμού).

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση οργανώνεται ανά στόχο ως ακολούθως. Για τον στόχο της Σύγκλισης προβλέπεται η σύνταξη μιας εκ των προτέρων αξιολόγησης για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Για τον στόχο της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας και Απασχόλησης, η εκ των προτέρων αξιολόγηση  αποτελεί τμήμα της εκ των προτέρων αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος εφόσον η σχετική παρέμβαση αποτελεί άξονα ή άξονες σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων εκπονείται από ανεξάρτητο αξιολογητή και αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας παρέχονται εκτιμήσεις και συστάσεις από το Σύμβουλο στις αρμόδιες αρχές, σχετικά με το περιεχόμενο των Προγραμμάτων.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) του ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013 καταρτίστηκε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και το πλαίσιο που προσδιορίζουν τόσο το σχετικό Έγγραφο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και ο Γενικός Κανονισμός των Διαρθρωτικών Ταμείων. Το νέο πλαίσιο και οι νέες προδιαγραφές δίνουν έμφαση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, η οποία καλείται να έχει ουσιαστική συμβολή στον κατάλληλο και επιτυχή σχεδιασμό του Προγράμματος.

Η προσέγγιση της μεθόδου σύνταξης της εκ των προτέρων αξιολόγησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου είναι συνθετική και ουσιαστικά δίνεται έμφαση στην ενιαία Χωρική Ενότητα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου και στην ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών, θετικών και αρνητικών, των τριών περιφερειών που τη συγκροτούν.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/03/2010