Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Καθαίρεση και μεταφορά μεταλλικής γέφυρας "Μπέλεϋ"

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

17/9/2015

Πρκήρυξη για ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της καθαίρεσης και μεταφοράς της μεταλλικής γέφυρας Μπέλλεϋ στη θέση προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέματος Ρετσιανών

Προϋπολογισμός

€ 19.918,70 προ ΦΠΑ και € 24.500,00 με ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

1 μήνας

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

6/10/2015 10:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Η έδρα της υπηρεσίας (Δ/νση Τεχν. Έργων ΠΕ Άρτας): οδός Ταγματάρχη Χ. Παπακώστα 6, Άρτα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/9/2015