Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΥΒΟΤΩΝ, ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ, ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΛΛΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

4/4/2016

Τα έργο αφορά: α) στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό των Συβότων συνολικού μήκους 21.045 μ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων, β) στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό της Πλαταριάς συνολικού μήκους 10.867 μ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων, γ) στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς Πέρδικας και Αρίλλα συνολικού μήκους 24.674 μ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και οκτώ αντλιοστασίων ακαθάρτων, δ) στην κατασκευή του δικτύου μεταφοράς λυμάτων μήκους 28.386 μ.περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δώδεκα αντλιοστασίων ακαθάρτων και ε) στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας τελικής εξυπηρέτησης ισοδύναμου πληθυσμού περίπου 21.000 κατοίκων το θέρος για χρονικό ορίζοντα 20ετίας, μετά του αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα. Μετά το πέρας της κατασκευής και για περίοδο οκτώ (8) μηνών, θα λάβει χώρα η Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από τον ανάδοχο σε πραγματικές συνθήκες υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης (Τιμολόγιο Μελέτης, ΕΣΥ, Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνική Περιγραφή).

Προϋπολογισμός

37.100.000,00 (με ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου

44 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

28/6/2016 10:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας (Ελευθερίας 7 ΤΚ 46100 Ηγουμενίτσα)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/4/2016