Περιγραφή - Καθορισμός ΠΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου συντάχθηκε στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Αποτελεί ένα από τα πέντε 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία μαζί με τα οκτώ 8 Τομεακά και τα δώδεκα 12 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου εγκρίθηκε με την υπ αριθμ C (2007) 5332/26.10.2007 Απόφαση της Ε.Ε. «Περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ηπειρος 2007-2013» (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

Ως γεωγραφικός χώρος εφαρμογής του έχει οριστεί η Χωρική Ενότητα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου». Η χωρική αυτή ενότητα περιλαμβάνει τρεις Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, και χωροθετείται στη κεντρική ζώνη του ηπειρωτικού τμήματος της Ελλάδας. Σημαντικό ποσοστό της έκτασης της ΧΕ, υψηλότερο του μέσου εθνικού, το 53%, είναι ορεινό, με μεγαλύτερο το ποσοστό της Ηπείρου αλλά υψηλό και στις άλλες δύο περιφέρειες. Αντίθετα, οι νησιώτικες περιοχές καταλαμβάνουν πολύ περιορισμένο τμήμα της ΧΕ (0,7%), αν εξαιρεθεί η Εύβοια που δεν είναι τυπικό ελληνικό νησί (λόγω μεγάλου μεγέθους και μικρής απόστασης από τον ηπειρωτικό χώρο) συγκεντρωμένες στη Θεσσαλία και την Στερεά. Δύο από τις περιφέρειες της ΧΕ, η Ήπειρος και η Θεσσαλία, τοποθετούνται σε καθεστώς αμιγούς σύγκλισης, ενώ μια περιφέρεια, η Στερεά Ελλάδα, έχει φθάσει σε επίπεδο σταδιακής εισόδου phasing in.

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου εκφράζει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χωρικής ενότητας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-13 και εμπεριέχει την αναπτυξιακή στρατηγική της χωρικής ενότητας, τους γενικούς και ειδικούς στόχους, καθώς και τις επιμέρους παρεμβάσεις και μέσα υλοποίησης.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/04/2010