Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης για την πράξη "Ανάπτυξη αποτελεσματικού κεντρικού εποπτικού και υποστηρικτικού μηχανισμού για τη διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση"

Για την εναρμόνιση όλων των επιπέδων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Υπουργείο, Ιδρύματα, ΑΔΙΠ) είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση του Υπουργείου στην άσκηση των σχετικών θεσμικών και υποστηρικτικών αρμοδιοτήτων του. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να υποστηρίξει αποτελεσματικά το ρόλο του.

Απαραίτητα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι:

 • Μελέτη των παραμέτρων διασφάλισης ποιότητας αναφορικά με το ρόλο του Υπουργείου,
 • Μελέτη των παραμέτρων διασφάλισης ποιότητας διεθνώς και του αντίκτυπού τους σε εθνικό επίπεδο,
 • Μελέτη των υπαρχουσών υποδομών και πιθανή τροποποίηση τους ώστε το Υπουργείο να μπορεί να υποστηρίξει τη διασφάλιση ποιότητας,
 • Χρήση και πιθανή τροποποίηση των υπαρχουσών εργαλείων και
 • Αφομοίωση και χρήση των πορισμάτων των μελετών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα: (i)           ...

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση, οι Δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Πράξης δύναται ενδεικτικά να είναι οι εξής:

 • Δράση 1. Αποτύπωση του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Δράση 2: Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων και Πρακτικών διασφάλισης ποιότητας βάσει και των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
 • Δράση 3: Ανάπτυξη δομών υποστήριξης της διασφάλισης ποιότητας εντός του Υπουργείου Παιδείας  
 • Δράση 4: Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας φορέων και παραγόντων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου
 • Δράση 5: Δημοσιοποίηση των πορισμάτων και ενεργειών
 • Δράση 6: Αξιολόγηση της Πράξης

Προϋπολογισμός

€ 403.000

Περίοδος υποβολής

από 19/7/2011 (με ανοικτή ημερομηνία λήξης)

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Πιττακού 2 - 4 & Περιάνδρου, Αθήνα, 105 58
Τηλ
210 32 78 010, 11
Φαξ
210 32 25 029

Μαρία Λύρα

210-9250525
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/8/2011