Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1085/2006 του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/7/2006

Μεταφράσεις
  • PDF (345,12 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/3/2011