Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ 846/2009 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/9/2009

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 846/2009 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/8/2013